Контакти

03045, г. Киев, Голосеевский р-н,
ул. Новопироговская, 60
IBAN № UA903395000000026003141689002
в АО “ТАСкомбанк”
МФО 339500
код ЕГРПОУ 04012321
Инд.налог.№ 040123226509
(044) 259-50-28 (тел./факс)

(067) 243-19-62

(067) 401-26-58

(067) 401-26-50

(067) 113-41-43

Менеджеры отдела сбыта
sales@ab-stolichny.com.ua Адрес для электронных писем

В выходные дни завод работает по предварительной заявке, обращаться в отдел сбыта.

По субботам завод работает до 12-00

259-50-34, 259-52-32 (факс) Приемная
sales@ab-stolichny.com.ua Адрес электронной почты
259-50-23 Отдел кадров
252-71-15 Бухгалтерия
Соколова Людмила Леонидовна

Коммерческий директор

259-58-63
Ткачов Тимофій Олегович
Начальник автомобильной колонны
259-40-45

Информация про депозитарий

Публичное акционерное общество «Національний депозитарій України» Лицензия № АВ 581322 від 19.09.2006 р.

Юридический и почтовый адрес: 01001, г. Киев, ул. Б. Гринченка, 3

Код ЕГРПОУ 30370711

р/с 26006962496900 в ПАО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», МФО 334851

тел. (044) 279-65-40, 279-13-25

Форма выпуска ценной бумаги: Бездокументарная форма существования

Международный идентификационный номер ценных бумаг: UA 1020341004

Код в депозитарии: 100024-UA70009674

Асфальт

За температурним режимом вкладання суміші поділяють на гарячі та холодні. Особливою вимогою при застосуванні гарячих сумішей є дотримання температурних вимог як для самого матеріалу, так і до оточуючого середовища. Температура сумішей на початку вкладання згідно ДСТУ Б В.2.7-119 повинна бути в межах 145-1500С. Для сумішей з використанням бітумів, модифікованих полімерами, за СОУ 45.2-00018112-057:2010 — в межах 150-1600С. Для зниження температур до 1000С можливе застосування енергозберігаючих добавок. Укладання гарячої асфальтобетонної суміші потрібно проводити в суху погоду весною за температури повітря не нижче 50С, влітку та восени – не нижче 100С за виключенням випадків, передбачених відповідною нормативною документацією. Раціонально підібраний склад сумішей є лише половиною запоруки якісного покриття. Важливим чинником є забезпечення технології вкладання та ущільнення сумішей.

Використання холодних сумішей в більшості випадків передбачається з метою цілорічного оперативного локального ремонту дорожнього покриття механізованим або ручним способом.

×
Бетон

Нормативна документація передбачає широкий перелік важких бетонів, класифікуючи їх за наступними основними характеристиками: середня міцність на стиск (В), морозостійкість (F), водонепроникність (W). Найбільш поширеними бетонами є лінійка від В7,5 до В30. Кожен різновид бетону може бути забезпечений при використанні бетонних сумішей згідно ДСТУ Б В.2.7-96 різних марок за легкоукладальністю:

Р1, Р2 – порівняно жорсткі суміші, транспортування яких передбачається самоскидами, а вкладання потребує використання інтенсивного вібрування

Р3, Р4 – пластичні суміші, транспортування яких передбачається автомобільними бетонозмішувачами, а вкладання – традиційного вібрування

Р5 – надпластичні суміші, транспортування яких передбачається автомобільними бетонозмішувачами, а вкладання – помірного вібрування

Важливим чинником є забезпечення технології транспортування, вкладання,  ущільнення сумішей та догляду за бетоном під час його твердіння. Не допускається безконтрольне додавання води в суміш на етапі транспортування – це може призвести до розшарування. Не допускається пересушування бетону під час тверднення. При температурах нижче 00С застосовують відповідно інші хімічні домішки до бетонів та заходи щодо зігрівання бетону під час твердіння.

×
Бетонні та залізобетонні вироби

Номенклатура продукції для дорожнього будівництва передбачає перелік серійних рішень для спорудження конструкцій збірних залізобетонних підземних переходів, підпірних стін, колекторів, теплових камер, інженерних мереж (оглядових колодязів, лоткових трас), елементів дорожнього одягу (бортових каменів згідно ДСТУ Б В.2.7-237 (ГОСТ 6665-91 MOD), та інших. В разі надходження замовлень щодо несерійної продукції та продукції за індивідуальним замовленням технічні спеціалісти заводу вивчають документацію замовника та опрацьовують технологічну можливість виконання замовлення за узгодженням з замовником.

×
Асфальт

По температурному режиму вложения смеси разделяют на горячие и холодные. Особым требованием при применении горячих смесей является соблюдение температурных требований как для самого материала, так и к окружающей среде. Температура смесей в начале вложения согласно ДСТУ Б В.2.7-119 должна быть в пределах 145-1500С. Для смесей с использованием битумов, модифицированных полимерами, по СОУ 45.2-00018112-057: 2010 — в пределах 150-1600С. Для снижения температур до 1000С возможно применение энергосберегающих добавок. Заключение горячей асфальтобетонной смеси нужно проводить в сухую погоду весной при температуре воздуха не ниже 50С, летом и осенью — не ниже 100С за исключением случаев, предусмотренных соответствующей нормативной документацией. Рационально подобранный состав смесей является только половиной залога качественного покрытия. Важным фактором является обеспечение технологии укладки и уплотнения смесей.

Использование холодных смесей в большинстве случаев предусматривается с целью круглогодичного оперативного локального ремонта дорожного покрытия механизированным или ручным способом.

×
Бетон

Нормативная документация предусматривает широкий перечень тяжелых бетонов, классифицируя их по следующим основным характеристикам: средняя прочность на сжатие (В), морозостойкость (F), водонепроницаемость (W). Наиболее распространенными бетонами является линейка от В7,5 до В30. Каждая разновидность бетона может быть обеспечен при использовании бетонных смесей согласно ГОСТ В.2.7-96 различных марок по удобоукладываемости:

Р1, Р2 — сравнительно жесткие смеси, транспортировка которых предполагается самосвалами, а вложения требует использования интенсивного вибрации

Р3, Р4 — пластические смеси, транспортировка которых предполагается автомобильными бетоносмесителями, а вложения — традиционного вибрации

Р5 — сверхпластичные смеси, транспортировка которых предполагается автомобильными бетоносмесителями, а вложения — умеренного вибрации

Важным фактором является обеспечение технологии транспортировки, укладки, уплотнения смесей и ухода за бетоном во время его твердения. Не допускается бесконтрольное добавления воды в смесь на этапе транспортировки — это может привести к расслоению. Не допускается пересушивания бетона при твердения. При температурах ниже 00С применяют соответственно другие химические добавки к бетонам и мероприятия по согревания бетона при твердения.

×
Бетонные и железобетонные изделия

Номенклатура продукции для дорожного строительства предусматривает перечень серийных решений для сооружения конструкций сборных железобетонных подземных переходов, подпорных стен, коллекторов, тепловых камер, инженерных сетей (колодцев, лотковых трасс), элементов дорожной одежды (бортовых камней согласно ДСТУ Б В.2.7-237 ( ГОСТ 6665-91 MOD), и др. В случае поступления заказов по несерийной продукции и продукции по индивидуальному заказу технические специалисты завода изучают документацию заказчика и прорабатывают технологическую возможность исполнения заказа по согласованию с заказчиком.

×